Первинна правова допомога

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови райдержадміністрації

05.01.2012  № 5

 

Порядок

розгляду звернень осіб, які звернулись до райдержадміністрації за безоплатною первинною правовою допомогою

 

  1. Загальні положення

 

Правова допомога — надання правових послуг, спрямованих на забезпечення реалізації прав і свобод людини і громадянина, захисту цих прав і свобод, їх відновлення у разі порушення.

Безоплатна первинна правова допомога — вид державної гарантії, що полягає в інформуванні особи про її права і свободи, порядок їх реалізації, відновлення у випадку їх порушення та порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

Право на безоплатну первинну правову допомогу мають громадяни України, іноземці, особи без громадянства, у тому числі біженці, тобто особи, які перебувають під юрисдикцією України.

Безоплатна первинна правова допомога включає такі види правових послуг:

надання правової інформації;

надання консультацій і роз’яснень з правових питань;

складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру);

надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.

Правова інформація – будь-які відомості про право, його систему, джерела, реалізацію, юридичні факти, правовідносини, правопорядок, правопорушення і боротьбу з ними та їх профілактику тощо.

Консультація, роз’яснення з правових питань – інформаційні матеріали, які надаються для забезпечення розуміння громадянами певного питання, порада спеціаліста.

 

Безоплатна вторинна правова допомога — вид державної гарантії, що полягає у створенні рівних можливостей для доступу осіб до правосуддя. Центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги утворюються Міністерством юстиції України при головних управліннях юстиції в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі з урахуванням потреб відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

Медіація – це метод вирішення спорів із залученням посередника (третьої нейтральної, неупередженої, не зацікавленої в даному конфлікті сторони) — медіатора, який допомагає сторонам знайти шляхи вирішення спору, при цьому сторони повністю контролюють процес прийняття рішення щодо врегулювання спору та умови його вирішення.

Процесуальні документи – позовні заяви, скарги, подання та інші передбачені законом документи, що подаються до суду і можуть бути предметом судового розгляду.

 

  1. Організація роботи із зверненнями осіб щодо надання безоплатної первинної правової допомоги

 

2.1. Функції громадської приймальні з надання безоплатної первинної правової допомоги з питань, що належать до компетенції райдержадміністрації (далі – Громадська приймальня райдержадміністрації), покладаються на відділ контролю та роботи зі зверненнями громадян апарату райдержадміністрації, повноваження відповідального Громадської приймальні райдержадміністрації – на головного спеціаліста відділу контролю та роботи зі зверненнями громадян апарату райдержадміністрації, який забезпечує, організовує та контролює роботу Громадської приймальні райдержадміністрації.

2.2. Прийом осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги з питань, що належать до компетенції райдержадміністрації та надання первинної правової допомоги, здійснюється юридичним сектором апарату райдержадміністрації згідно із затвердженими розпорядженнями голови райдержадміністрації Графіком та Порядком організації його проведення.

2.3. Головний спеціаліст відділу контролю та роботи зі зверненнями громадян апарату райдержадміністрації забезпечує:

2.3.1. Організацію роботи щодо особистого прийому осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги з питань, що належать до компетенції райдержадміністрації.

2.3.2. Організацію розгляду письмових звернень осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги з питань, що належать до компетенції райдержадміністрації.

2.3.3. Ведення журналу реєстрації особистого обліку прийому осіб, які звернулись до Громадської приймальні по безоплатну первинну правову допомогу, згідно із формою, що додається.

2.3.4. Здійснення контролю за своєчасним та надання правової допомоги з питань, що належать до компетенції райдержадміністрації.

2.3.5. Залучення, у разі необхідності, працівників структурних підрозділів райдержадміністрації, до компетенції яких належать питання, порушені особою, що звернулася.

 

  1. Порядок розгляду письмових звернень про надання правових послуг

 

3.1. Письмові звернення про надання правових послуг подаються або надсилаються особами, які досягли повноліття, безпосередньо до Громадської приймальні райдержадміністрації.

3.2. Звернення про надання правових послуг, що стосуються:

3.2.1. Дітей — надсилаються або подаються їх законними представниками;

3.2.2. Осіб, визнаних судом недієздатними, або дієздатність яких обмежена судом — надсилаються або подаються їх опікунами чи піклувальниками.

Законні представники — батьки, усиновителі, батьки-вихователі, прийомні батьки, патронатні вихователі, опікуни, піклувальники, представники закладів, які виконують функції опікунів і піклувальників.

3.3. У разі письмового звернення осіб про надання правових послуг з питань, що віднесені до повноважень райдержадміністрації, такі послуги надаються протягом 30 календарних днів з дня надходження звернення.

3.4. Якщо у зверненні особи міститься лише прохання про надання відповідної правової інформації, така правова допомога надається не пізніше п’ятнадцятиденного терміну з дня отримання звернення.

3.5. Якщо питання, порушені у письмовому зверненні, не належать до компетенції райдержадміністрації, це звернення протягом п’яти календарних днів надсилається відділом контролю та роботи зі зверненнями громадян райдержадміністрації до відповідного органу, про що повідомляється особі, яка подала звернення.

3.6. Якщо під час розгляду письмового звернення про надання безоплатної первинної правової допомоги встановлено, що особа потребує надання безоплатної вторинної правової допомоги, особі або її законному представникові надаються письмові роз’яснення порядку подання звернення про надання безоплатної вторинної правової допомоги.

3.7. Звернення, що не стосуються надання первинної правової допомоги, розглядаються в порядку, встановленому законодавством про звернення громадян.

 

  1. Права та обов’язки працівників, які забезпечують надання первинної правової допомоги

 

4.1.Для реалізації своїх завдань працівники, які забезпечують надання первинної правової допомоги, мають право:

одержувати безоплатно для здійснення завдань, покладених на Громадську приймальню райдержадміністрації, необхідну інформацію від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, установ, організацій у порядку, встановленому чинним законодавством;

користуватися нормативно-правовою базою, яка наявна та підтримується у контрольному стані в райдержадміністрації;

на заохочення головою райдержадміністрації за сумлінне виконання своїх обов’язків;

направляти особу до відповідного органу, до компетенції якого належить вирішення питання.

Голова райдержадміністрації та його заступники, за поданням начальника відділу контролю та роботи зі зверненнями громадян апарату райдержадміністрації може залучати спеціалістів територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади,  органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, організацій (за їх згодою) до розгляду питань, що належать до їх компетенції.

4.2. Працівники, які забезпечують надання первинної правової допомоги, зобов’язані:

— приймати згідно із затвердженим графіком осіб, які звернулися до Громадської приймальні райдержадміністрації, та розглядати порушені ними питання;

— дотримуватись Порядків організації проведення особистих прийомів  та розгляду звернень осіб, які звернулись до райдержадміністрації за безоплатною первинною правовою допомогою;

— вести журнал реєстрації особистого обліку прийому осіб, які звернулись до Громадської приймальні райдержадміністрації по безоплатну первинну правову допомогу;

— дотримуватись Конституції України, Закону України «Про безоплатну правову допомогу», інших нормативно-правових актів та міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;

— не допускати порушень прав і свобод людини і громадянина;

— консультувати особу про всі можливі шляхи врегулювання спору чи вирішення питання;

— дотримуватись етичних норм, бути коректним і ввічливим у спілкуванні з особою, що звертається;

— повідомляти керівників відповідних установ, підприємств та організацій за погодженням з головою райдержадміністрації та його заступниками, у разі отримання конкретних даних про порушення прав та законних інтересів особи, вимог законодавства;

— не розголошувати конфіденційну інформацію про осіб, що стала їм відома під час надання правової допомоги;

— не допускати застосування привілеїв чи обмежень до осіб за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

 

  1. Оскарження рішень щодо надання безоплатної правової допомоги

5.1. Відмова райдержадміністрації у наданні безоплатної первинної правової допомоги, службових та посадових осіб у наданні первинної правової допомоги може бути оскаржена в установленому законом порядку до суду.

5.2. Дії та бездіяльність працівників, що забезпечують надання первинної правової допомоги в райдержадміністрації, які порушують порядок та строки розгляду звернень про надання безоплатної первинної правової допомоги, надання неякісної правової допомоги можуть бути оскаржені голові райдержадміністрації або в установленому законом порядку до суду.

 

Керівник апарату

райдержадміністрації                                                                            Л.І.Таранік

 

 

Порядок розгляду звернень осіб, які звернулись до райдержадміністрації за безоплатною первинною правовою допомогою, розроблений юридичним сектором апарату райдержадміністрації  спільно з відділом контролю та роботи зі зверненнями громадян апарату райдержадміністрації

 

 

Завідувач юридичного сектору                                                       К.І.Левковський

 

Начальник відділу контролю

та роботи зі зверненнями громадян                                                   Г.М.Альохіна