Регламент роботи

Зміни до регламенту роботи


 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

райдержадміністрації

14.12.2016392                       

 

РЕГЛАМЕНТ

роботи Костянтинівської районної державної адміністрації

 

 1. Загальні положення

 

1) Відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеві державні адміністрації» Костянтинівська районна державна адміністрація (далі – райдержадміністрація) є місцевим органом виконавчої влади в районі та забезпечує:

виконання положень Конституції України і Законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади;

законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян, права кожного на доступ до публічної інформації;

виконання  державних, регіональних, розробку районних програм соціально-економічного розвитку, їх  звітність;

підготовку, виконання районного бюджету та звітність щодо його реалізації;

взаємодію з органами місцевого самоврядування, реалізацію делегованих повноважень органів вищого рівня і районної ради.

 

2) Розгляд в райдержадміністрації питань, що належать до її повноважень, зокрема  щодо  делегованих  районною  радою повноважень,   проводиться головою, першим заступником, заступником голови, керівником апарату (відповідно до розподілу обов’язків), апаратом райдержадміністрації, управліннями, відділами, секторами та іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, а також консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, службами і комісіями, утвореними головою райдержадміністрації.

 

3) Робота   районної   державної адміністрації,   її   апарату   та структурних   підрозділів  є  відкритою  і  гласною,  за  винятком розгляду питань, що є таємною інформацією або належить до Переліку відомостей, що становлять службову інформацію, і яким надається гриф обмеження доступу «Для службового користування».

Райдержадміністрація  інформує  громадськість  про  свою діяльність, залучає громадян до проведення перевірок, підготовки і розгляду питань, що належать до її компетенції.

Висвітлення діяльності райдержадміністрації здійснюється в порядку, передбаченому законодавством.

4) Розподіл  обов’язків  між  посадовими  особами  райдержадміністрації  проводить  голова районної  держадміністрації не пізніше  одного  місяця  з  дня  призначення  його  на  посаду   з визначенням:

повноважень і функцій посадової особи;

управлінь, відділів, секторів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації, діяльність яких контролюватиметься відповідною посадовою особою;

підприємств, установ та організацій, щодо яких посадова особа забезпечує   реалізацію   відповідно  до  законодавства  державної політики;

порядку заміщення  голови  райдержадміністрації,  його першого заступника та заступника у разі їх відсутності.

Головою районної державної адміністрації визначаються також обов’язки посадових осіб щодо спрямування та контролю діяльності  виконкомів сільських рад.

 

5) Положення  про  структурні   підрозділи  райдержадміністрації  розробляються  керівниками  таких  підрозділів, погоджуються  із  заступниками  голови  (відповідно  до  розподілу обов’язків),  а  також  з завідувачем юридичного  сектору  апарату  райдержадміністрації  і затверджуються розпорядженням голови райдержадміністрації.

 

 1. Структура райдержадміністрації

 

1)  До складу райдержадміністрації входять:

апарат райдержадміністрації;

підрозділи прямого підпорядкування;

підрозділи подвійного підпорядкування.

 

2) Керівники  підрозділів   та   їх   заступники,   працівники  апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації без права юридичної особи призначаються головою райдержадміністрації (державні службовці – за результатами конкурсу, інші – згідно з законодавством).

 

3) Апарат, структурні   підрозділи   райдержадміністрації   діють  на основі положень, затверджених головою районної державної адміністрації.

 

4) Заступники голови, керівник апарату, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації координують роботу, взаємодіють із обласними управліннями, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, організаціями, установами у вирішенні питань згідно із розподілом обов’язків.

 

 1. Планування роботи райдержадміністрації

 

1) Робота райдержадміністрації здійснюється відповідно до перспективного плану основних заходів на рік, поточних (квартальних), оперативних (місячних, тижневих) планів. План основних заходів райдержадміністрації на рік та квартальні плани райдержадміністрації затверджуються розпорядженням голови райдержадміністрації; місячні та тижневі плани райдержадміністрації затверджуються головою райдержадміністрації.

 

2) Планування роботи райдержадміністрації здійснюється з метою створення умов для послідовної та узгодженої діяльності її структурних підрозділів та апарату.

 

3) Формування планів роботи райдержадміністрації здійснюється керівником апарату райдержадміністрації за пропозиціями управлінь, відділів, секторів та інших структурних підрозділів, погодженими із заступником голови  та керівником апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків).

Планування роботи районної державної адміністрації з підготовки проектів регуляторних актів здійснюється з урахуванням статті 7 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

 

4) Плани роботи райдержадміністрації передбачають заходи, спрямовані на  виконання Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня (далі – акти законодавства), доручень  Прем’єр – міністра України, державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, здійснення інших визначених законами, а також делегованих районною радою повноважень та забезпечення реалізації державної політики.

 

5) Перспективний план основних заходів райдержадміністрації на рік в цілому відображає  організаційні заходи райдержадміністрації, які спрямовані на забезпечення розв’язання сучасних питань району, сталого соціально-економічного  розвитку, виконання регіональних та загальнодержавних програм, підвищення життєвого рівня населення. Також додається перелік міжнародних, державних, професійних свят та пам’ятних дат на рік.

 

6) Поточний (квартальний) та оперативний (на місяць) план роботи райдержадміністрації містять розділи на виконання:

актуальних питань, пов’язаних із здійсненням  заходів  соціально-економічного розвитку району або окремих її адміністративно-територіальних одиниць, функціонуванням галузей господарського комплексу та розв’язанням проблем  соціальної сфери, поліпшення діяльності територіальних органів виконавчої влади, їх взаємодію з органами місцевого самоврядування, які потребують розгляду на засіданні  колегії, нарадах у голови райдержадміністрації і його заступників та вжиття додаткових заходів;

актів законодавства,  розпоряджень голови районної державної адміністрації, хід реалізації яких оперативно розглядатиметься в порядку контролю;

основних організаційно-масових заходів, проведення яких забезпечується  районною державною адміністрацією або за її участю.

У розділі «Питання для внесення на розгляд на засідання колегії райдержадміністрації»  в обов’язковому порядку включаються питання:

про хід виконання програми економічного і соціального розвитку Костянтинівського району за рік, квартал з визначенням основних напрямків подальшої роботи;

про діяльність структурних підрозділів райдержадміністрації, з виконанням актів законодавства, розпоряджень голови облдержадміністрації та райдержадміністрації.

Підготовка до розгляду діяльності структурних підрозділів райдержадміністрації, як правило, передбачає проведення комплексної або цільової перевірки стану справ.

У планах роботи Костянтинівської районної державної адміністрації визначаються структурні підрозділи або конкретні посадові особи, відповідальні за здійсненням запланованих заходів, а також строки їх здійснення.

 

7) План роботи райдержадміністрації на тиждень містить щоденні заходи райдержадміністрації за участю першого заступника голови, заступника голови та керівника апарату райдержадміністрації.

 

8) Додаткові (позапланові) питання включаються до затвердженого плану роботи райдержадміністрації за рішенням її голови.

Питання виключається з плану роботи райдержадміністрації за рішенням її голови на підставі доповідної записки першого заступника голови, заступника голови та керівника апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків).

 

9) Порядок підготовки  плану роботи райдержадміністрації:

План основних заходів райдержадміністрації на наступний рік складається головним спеціалістом з питань організаційної роботи апарату райдержадміністрації на підставі розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово — цивільної адміністрації «Про план основних заходів Донецької обласної державної адміністрації на відповідний рік», підписується керівником апарату райдержадміністрації і затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації.

План роботи райдержадміністрації на квартал (місяць) складається головним спеціалістом з питань організаційної роботи апарату райдержадміністрації за пропозиціями структурних підрозділів райдержадміністрації до 28 числа місяця попереднього кварталу (місяця).

Пропозиції структурних підрозділів райдержадміністрації узгоджені з першим заступником, заступником голови  та керівником апарату райдержадміністрації (згідно з розподілом обов’язків) надаються головному спеціалісту з питань організаційної роботи апарату райдержадміністрації до 15 числа місяця  попереднього кварталу (місяця).

План роботи райдержадміністрації на квартал підписується керівником апарату райдержадміністрації і затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації.

План роботи райдержадміністрації на місяць підписується керівником апарату райдержадміністрації і затверджується головою райдержадміністрації.

План роботи райдержадміністрації на тиждень складається головним спеціалістом з питань організаційної роботи апарату райдержадміністрації щоп’ятниці до 13.00 на підставі плану роботи райдержадміністрації на поточний місяць, а також додаткових пропозицій управлінь, відділів, секторів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації (у разі надходження). План роботи на тиждень підписується керівником апарату райдержадміністрації і затверджується головою райдержадміністрації.

 

 • Робота структурних підрозділів райдержадміністрації та її апарату проводиться за квартальними і місячними планами, що затверджуються першим заступником, заступником голови та керівником апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків). Порядок планування роботи апарату райдержадміністрації встановлює керівник апарату райдержадміністрації.

Формування планів роботи структурних підрозділів райдержадміністрації та її апарату здійснюється з урахуванням положень пункту 6 цього Регламенту.

 

 • Додаткові (позапланові) питання включаються до плану роботи структурного підрозділу райдержадміністрації та її апарату і виключаються з нього за рішенням першого заступника голови, заступника голови та керівника апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків).

Контроль за виконанням планів роботи райдержадміністрації, її структурних підрозділів та апарату райдержадміністрації здійснюється першим заступником, заступником голови та керівником апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків).

Щоквартально до 20 числа першого місяця кварталу головний спеціаліст з питань організаційної роботи апарату райдержадміністрації на підставі інформацій структурних підрозділів райдержадміністрації та її апарату,  складає  інформацію про виконання плану роботи райдержадміністрації за минулий  квартал.

Інформації про виконання плану роботи структурних підрозділів райдержадміністрації та  її  апарату, узгоджені із першим заступником голови, заступником голови та керівником апарату райдержадміністрації (згідно з розподілом обов’язків), надаються головному спеціалісту з питань організаційної роботи апарату райдержадміністрації до 5 числа першого місяця кварталу.

Інформація щодо виконання плану роботи райдержадміністрації за квартал затверджується керівником апарату райдержадміністрації, розміщується на сторінці Костянтинівської райдержадміністрації офіційного веб-сайту Донецької облдержадміністрації.

 1. Організація роботи апарату місцевої держадміністрації

1)  Апарат   райдержадміністрації    відповідно    до покладених на нього завдань:

опрацьовує документи,     що     надходять     до    райдержадміністрації,  готує до них  аналітичні,  довідкові  та  інші матеріали,  а  також  проекти доручень голови і заступників голови райдержадміністрації;

здійснює опрацювання  проектів  розпоряджень;

розробляє   за дорученням  голови райдержадміністрації проекти розпоряджень з організаційних та кадрових питань;

перевіряє за дорученням голови райдержадміністрації виконання актів законодавства,  доручень Президента України, Прем’єр-міністра України, розпоряджень  голови райдержадміністрації територіальними органами  міністерств, інших центральних органів виконавчої влади (з питань здійснення повноважень  райдержадміністрації), структурними  підрозділами  райдержадміністрації;   вивчає  та узагальнює досвід роботи  зазначених  органів  і  надає  практичну допомогу в розв’язанні складних проблем, розробляє пропозиції щодо удосконалення їх  діяльності;

здійснює  контроль  за  своєчасним поданням  доповідей,  інформаційних  та  інших матеріалів з питань виконання  актів  законодавства,  розпоряджень   голови   райдержадміністрації;

за дорученням  голови  райдержадміністрації  проводить аналіз роботи органів місцевого самоврядування у межах повноважень і в порядку, визначеному законодавством,  надає методичну та іншу практичну допомогу з удосконалення організації їх роботи, готує пропозиції щодо поглиблення взаємодії райдержадміністрації з органами місцевого самоврядування для спільного  вирішення  питань економічного,  соціального  та  культурного  розвитку  відповідних територій;

здійснює правове  забезпечення  діяльності  райдержадміністрації, надає  методичну  та  практичну допомогу, спрямовану на правильне застосування,  неухильне додержання  актів законодавства  структурними  підрозділами,  апаратом та посадовими особами райдержадміністрації;

готує аналітичні, інформаційні та  інші   матеріали   з організаційних   і   кадрових  питань,  що  розглядаються  головою райдержадміністрації;

проводить разом  із  структурними  підрозділами  райдержадміністрації,  територіальними  органами  міністерств,  інших центральних органів виконавчої влади аналіз соціально-економічного і   суспільно-політичного   становища  на  відповідній  території, розробляє та вносить голові райдержадміністрації  пропозиції щодо його поліпшення;

здійснює матеріально-технічне  і господарське забезпечення діяльності  райдержадміністрації;

забезпечує дотримання  режиму  роботи  в  адміністративному  будинку районної ради; забезпечує  належний протипожежний стан у орендованих приміщеннях районної ради та дотримання правил охорони праці;

забезпечує організацію приймання-передачі інформації засобами електронного зв’язку відповідно до вимог законодавства;

проводить діяльність,   пов’язану  з  інформацією, яка належить до Переліку відомостей, що становлять службову інформацію, і яким надається гриф обмеження доступу «Для службового користування», організовує  та   здійснює   заходи   щодо   забезпечення   режиму секретності  в  райдержадміністрації  відповідно  до  вимог законодавства;

забезпечує висвітлення діяльності райдержадміністрації;

забезпечує дотримання встановленого порядку опрацювання запитів на публічну інформацію, прозорість та відкритість в діяльності райдержадміністрації, реалізацію права кожного громадянина України на доступ до публічної інформації на виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

виконує інші функції, передбачені цим Регламентом.

2) Апарат  райдержадміністрації  у  процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє із структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними органами центральних органів  виконавчої  влади, а також з виконавчими органами сільських рад.

3) Організація  роботи  апарату  райдержадміністрації здійснюється відповідно до цього Регламенту та  Положення  про  апарат райдержадміністрації, що затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації.

 1. Організація кадрової роботи райдержадміністрації

         1) Кадрова робота у райдержадміністрації спрямовується на  комплексне  вирішення  питань  щодо  комплектування  райдержадміністрації висококваліфікованими фахівцями, здатними професійно виконувати посадові обов’язки на рівні сучасних вимог суспільства.

2) Організація кадрової роботи у райдержадміністрації здійснюється  за  затвердженим  головою райдержадміністрації річним  планом,  який  передбачає  здійснення  заходів  з  добору, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, а також з інших питань управління персоналом.

3) Організацію   кадрової   роботи   в   апараті   та структурних підрозділах без права юридичної особи райдержадміністрації  здійснює сектор управління персоналом апарату райдержадміністрації, у структурних підрозділах районної державної адміністрації – спеціалісти, на яких покладено обов‘язки управління персоналом.

Сектор управління персоналом забезпечує здійснення головою райдержадміністрації своїх повноважень, відповідає за реалізацію державної політики з питань управління персоналом у державному органі, добір персоналу, планування та організацію заходів з питань підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення, а також виконує інші функції, передбачені законодавством.

4)  Прийняття    на    державну    службу    до   райдержадміністрації  та звільнення з державної служби здійснюється в порядку, встановленому законодавством про державну службу.

Керівник апарату райдержадміністрації,  керівники  структурних  підрозділів райдержадміністрації  організовують  вивчення   ділових   і моральних   якостей   осіб,  які  претендують  на  зайняття  посад державних службовців.

Прийняття працівників на роботу до райдержадміністрації на   посади,    не  віднесені  до  категорій  посад  державних службовців,  та звільнення їх з роботи здійснюється відповідно  до чинного законодавства.

5) Особа, призначена на посаду державної служби вперше, виголошує Присягу державного службовця у присутності державних службовців структурного підрозділу, на посаду в якому її призначено, представників сектору управління персоналом, підписує текст цієї Присяги і зазначає дату її складення. Підписаний текст Присяги державного службовця є складовою особової справи державного службовця. Про складення Присяги державного службовця робиться запис у трудовій книжці державного службовця.

6) На посади, передбачені номенклатурою посад працівників, що повинні мати допуск до роботи з  таємними  документами,  можуть бути призначені лише особи, яким в установленому порядку оформлено допуск до державної таємниці.

7) Для  визначення  якості виконання поставлених завдань, а також  з  метою  прийняття  рішення  щодо  преміювання, планування кар’єри  державних  службовців,  виявлення  потреби у професійному навчанні  результати  їх  службової  діяльності  щороку підлягають оцінюванню  в  порядку,  встановленому законодавством про державну службу.

8) На    кожного    прийнятого   на   роботу   до   райдержадміністрації працівника оформляється особова справа.

9) Відповідальність  за  реалізацію  державної  політики  з питань  управління персоналом в апараті місцевої держадміністрації та  її  структурних  підрозділах,  добір  персоналу, планування та організацію  заходів з підвищення рівня професійної компетентності державних  службовців, документальне оформлення вступу на державну службу,  її  проходження  та  припинення  несе  сектор  управління персоналом райдержадміністрації.

 1. Організація роботи з документами та контролю за їх виконанням

1) Організація  роботи    з    документами    у   райдержадміністрації   здійснюється у відповідності з Інструкцією  з  діловодства   в Костянтинівській райдержадміністрації, затвердженою  розпорядженням голови райдержадміністрації від  18.12.2007  № 600 (зі змінами).

Організація роботи з документами,  що  містять  інформацію з обмеженим  доступом,  здійснюється  в установленому законодавством порядку.

2) Відповідальність  за  організацію  діловодства та виконання   документів несуть   голова,   перший заступник голови, заступник   голови,  керівник  апарату     райдержадміністрації   та керівники  структурних підрозділів райдержадміністрації.

3) Контроль   за  виконанням  здійснюється  стосовно зареєстрованих документів,  в яких встановлено  завдання  або  які містять питання, що потребують вирішення.

4) Обов’язковому контролю підлягає виконання завдань, визначених актами законодавства, актами та дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, актами міністерств та інших центральних органів влади, розпорядженнями і дорученнями голови та заступників голови обласної державної адміністрації, її структурних підрозділів, розпоряджень та доручень голови райдержадміністрації, запитів і звернень народних депутатів України та депутатів місцевих рад.

 

5) Контроль за    виконанням    завдань,    визначених    актами законодавства,     дорученнями      Президента України, Прем’єр-міністра      України, розпорядженнями і дорученнями голів облдержадміністрації, райдержадміністрації,  а  також за розглядом звернень комітетів Верховної  Ради  України,  запитів  і звернень   народних  депутатів  України,  депутатів районної та сільських рад, запитів на публічну інформацію   здійснюється відділом з питань діловодства, контролю  та роботи зі зверненнями громадян апарату райдержадміністрації.

В структурних підрозділах райдержадміністрації контроль за виконанням документів здійснює працівник, на якого в посадовій інструкції покладені функції з питань контролю.

6) Для    здійснення    контролю    за    виконанням  контрольних документів структурним підрозділом райдержадміністрації, що відповідає за координацію роботи з організації виконання документа в цілому, розробляється у разі потреби, план контролю, в якому визначаються: проміжні контрольні строки виконання, структурні підрозділи райдержадміністрації, що відповідають за виконанням окремих завдань, проведення нарад та виїзних перевірок фактичного виконання.

План  контролю затверджує перший заступник голови, заступник голови, керівник апарату райдержадміністрації  (відповідно до розподілу обов’язків).

7) Контроль  за  виконанням  актів  законодавства,  доручень Президента України, Прем’єр-міністра  України, розпоряджень  голів облдержадміністрації та райдержадміністрації,    розглядом звернень  комітетів  Верховної  Ради України,   запитів   і  звернень  народних  депутатів  України  та депутатів місцевих рад здійснюється шляхом:

підготовки щотижневих графіків контролю виконання документів та надання графіків виконавцям;

аналізу і   узагальнення   у   визначені   строки   письмової інформації  про  стан  виконання  документів  у цілому або окремих встановлених ними завдань, що надходить від виконавців;

систематичного аналізу  статистичних  та  інших   даних,   що характеризують стан виконання документів;

проведення періодичної  комплексної  або  цільової  перевірки організації і стану виконання завдань безпосередньо на місцях;

розгляду питань діяльності (заслуховування звіту)  виконавців на засіданнях колегії, нарадах у голови райдержадміністрації або його заступників.

8) Аналітичні та інформаційні матеріали щодо стану виконання документів  у  цілому або окремих передбачених ними завдань у разі встановлення  проміжних  контрольних  строків   подаються   голові райдержадміністрації  або  його заступникові (відповідно до розподілу обов’язків) не пізніше ніж  за  10  днів  до  закінчення строку,     визначеного     актом     законодавства,    дорученням Прем’єр-міністра   України,   розпорядженням   голови    райдержадміністрації або планом контролю.

За результатами розгляду матеріалів, що містять відомості про можливий зрив своєчасного чи у повному обсязі виконання  документа у цілому або передбаченого ним окремого завдання,  голова райдержадміністрації або  його  заступник  (відповідно  до  розподілу обов’язків)  дає доручення виконавцям вжити додаткових заходів для усунення причини та встановлює інший строк виконання, але не більше 30 днів.

 

9)  Інформацію  (звіт)  про  стан  виконання  документів,  що подається   іншим органам виконавчої  влади  вищого   рівня,    підписує голова райдержадміністрації ( за його відсутності – перший заступник або заступник згідно обов’язків).

 

10) Зняття з контролю виконання документа проводиться на підставі письмового   звіту   керівника   відповідного  органу  або  іншого документа,  що підтверджує його  виконання,  за  письмовою  згодою голови  райдержадміністрації або його заступника (відповідно до розподілу обов’язків).

 

11) Оригінал підсумкової інформації по виконанню контрольного документу після остаточного його виконання передається до відділу з питань діловодства, контролю та роботи зі зверненнями громадян апарату райдержадміністрації для формування справи.

 

 1. Організація розгляду звернень громадян

Та проведення особистого прийому громадян

 

1) Організація розгляду звернень громадян,  заяв (клопотань), скарг, у тому числі ведення діловодства та організації проведення особистого  прийому громадян, покладається на відділ з питань діловодства, контролю та роботи зі зверненнями   громадян апарату райдержадміністрації.

 

2) Діловодство за зверненнями громадян  ведеться  відповідно  до Інструкції   з  діловодства  за  зверненнями  громадян  в  органах державної влади і місцевого самоврядування,  об’єднаннях громадян, на  підприємствах,  в установах,  організаціях незалежно від форми власності,  в засобах масової інформації,  затвердженої постановою Кабінету Міністрів   України   від   14 квітня 1997 року  №  348.

 

3) Прийом письмових звернень громадян здійснюється відділом з питань діловодства, контролю та роботи зі зверненнями апарату райдержадміністрації.

Реєстрація, первинний розгляд звернень, контроль за додержанням термінів проходження звернень громадян в райдержадміністрації та опрацювання доручень керівництва райдержадміністрації щодо розгляду звернень по суті порушених питань, контроль за їх виконанням  і наданням відповідей громадян проводиться відділом з питань діловодства, контролю та роботи зі зверненнями громадян апарату райдержадміністрації.

Направлення доручень керівництва райдержадміністрації виконкомам сільських рад, структурним підрозділам райдержадміністрації, територіальним підрозділам центральних органів виконавчої влади, районним підприємствам, установам та організаціям щодо розгляду звернень громадян по суті порушених питань, а також відповідей заявникам покладається на відділ з питань діловодства, контролю та роботи зі зверненнями апарату райдержадміністрації.

 

4) Порушені  у  зверненнях  громадян  питання  розглядаються головою       райдержадміністрації   або   його   заступником (відповідно  до   розподілу   обов’язків),   керівником   апарату, керівником    відповідного    структурного   підрозділу   райдержадміністрації.  Відповіді  на   звернення   громадян   готують структурні підрозділи райдержадміністрації або її апарату згідно з дорученнями керівництва райдержадміністрації.

 

5) Начальник відділу з питань діловодства,  контролю та роботи зі зверненнями громадян апарату райдержадміністрації розглядає:

звернення громадян, вирішення яких не належить до повноважень райдержадміністрації та направляються відповідному органу за належністю, про що повідомляється громадянин;

звернення громадян, які не відповідають вимогам діючого  законодавства  про звернення громадян та повторні звернення громадян, по яких головою райдержадміністрації прийнято рішення про припинення листування. Відповіді на ці звернення готує головний спеціаліст відділу з питань діловодства,  контролю та роботи зі зверненнями громадян апарату райдержадміністрації, на якого покладено обов’язки здійснення роботи за зверненнями громадян,  на підставі статті 8 Закону України «Про звернення громадян».

Розгляд порушених у зверненнях питань по суті та надання відповідей громадянам здійснюють відповідні органи, які отримали ці звернення та до компетенції яких належить прийняття рішень щодо їх вирішення.

 

6) Особистий   прийом  громадян  проводить  голова  райдержадміністрації, перший заступник голови, заступник голови,  керівник апарату райдержадміністрації    згідно  з графіком та Порядком організації і проведення особистого прийому громадян в райдержадміністрації, який затверджуються розпорядженням голови   райдержадміністрації та оприлюднюється через засоби масової інформації та веб-сайті райдержадміністрації.

Розгляд  звернень  громадян  щодо  надання безоплатної первинної правової допомоги,  організація особистого прийому таких громадян здійснюються відповідно до Закону України «Про безоплатну правову допомогу».

 

7) Виїзні прийоми  громадян   та телефонний зв’язок «Пряма лінія» проводяться головою, першим заступником голови, заступником голови та керівником апарату райдержадміністрації відповідно до графіку, затвердженому розпорядженням голови райдержадміністрації.

Оприлюднення графіків виїзних прийомів здійснюється напередодні їх проведення за місцем мешкання громадян відділом з питань діловодства,  контролю та роботи зі зверненнями громадян апарату райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, на території яких проводиться виїзний прийом. Оголошення про проведення керівництвом райдержадміністрації телефонного зв’язку з населенням «Пряма лінія» оприлюднюється у місцевих засобах масової інформації  сектором з питань внутрішньої політики апарату райдержадміністрації щомісяця або в іншій доступний спосіб.

 

8) Організація роботи щодо взаємодії райдержадміністрації з комунальною установою «Донецький обласний контактний центр» із забезпечення оперативного реагування на звернення, що надходять на урядову телефонну «гарячу лінію», здійснюється у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 12.08.2009 №898 «Про взаємодію органів виконавчої влади та державної установи «Урядовий контактний центр».

Функції моніторингу та організації розгляду отриманих від державної установи «Урядовий контактний центр»  інформацій про внесені до бази даних звернення, що надходять на урядову телефонну «гарячу лінію», покладаються на відділ з питань діловодства,  контролю та роботи зі зверненнями громадян апарату райдержадміністрації.

Розгляд звернень, що надходять на урядову телефонну «гарячу лінію» здійснюється згідно з Порядком, затвердженим розпорядженням голови райдержадміністрації.

 

9) Організація роботи з повідомленнями, що надходять до райдержадміністрації за «Телефоном довіри», здійснюється відділом з питань діловодства, контролю та роботи зі зверненнями громадян апарату райдержадміністрації відповідно до Указу Президента України від 07.02.2008 №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» та Положення, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації.

 

 

 1. Організація правового забезпечення діяльності місцевої держадміністрації

 

1) Правове   забезпечення    діяльності    райдержадміністрації,  а також надання методичної та іншої практичної допомоги з  правових  питань  здійснює  юридичний  сектор  апарату райдержадміністрації (далі —  юридичний сектор).

Юридичний сектор з питань правового забезпечення діяльності райдержадміністрації підпорядковується її голові, а з питань організації  роботи  апарату   райдержадміністрації   — керівнику  апарату райдержадміністрації.

У своїй   діяльності   юридичний    сектор    керується Конституцією  та законами України,  а також указами Президента  України,   актами   Кабінету   Міністрів   України   і постановами  Верховної  Ради  України,  прийнятими  відповідно  до Конституції  та законів України,  та розпорядженнями голови  райдержадміністрації.

 

2) Основними завданнями юридичного сектору є:

правове забезпечення діяльності райдержадміністрації;

організація правової   роботи,   спрямованої   на   правильне застосування  і  неухильне  додержання  вимог  актів законодавства структурними підрозділами, апаратом та посадовими особами райдержадміністрації;

підготовка інформаційних, довідкових та інших матеріалів з питань застосування законодавства.

 

3) Юридичний сектор  відповідно  до  покладених  на   нього завдань:

забезпечує відповідність   чинному  законодавству    проектів   розпоряджень    голови райдержадміністрації,  рішень  колегії,  а також інших актів райдержадміністрації;

проводить правову  експертизу  проектів  розпоряджень  голови   райдержадміністрації,  готує висновки правової експертизи у разі  їх  невідповідності   актам   законодавства   та/або   подає пропозиції  щодо  приведення  таких  проектів  у  відповідність  з вимогами законодавства;

визначає, які розпорядження голови райдержадміністрації є  нормативно-правовими актами і підлягають державній реєстрації в органах юстиції;

надає методичну   допомогу   працівникам   апарату   райдержадміністрації  та  керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації щодо правильного застосування норм законодавства під  час  виконання  покладених  на  них  завдань і функціональних обов’язків;

представляє інтереси райдержадміністрації у судах  та інших державних органах під час розгляду правових питань або спорів;

проводить антидискримінаційну  експертизу проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, які підлягають державній реєстрації в Головному територіальному управлінні юстиції у Донецькій області, готує висновки про проведення антидискримінаційної експертизи, у разі наявності у проекті розпорядження голови райдержадміністрації  положень, які містять ознаки дискримінації, повертає його розробнику для доопрацьовування;

виконує інші  функції з правового забезпечення  діяльності райдержадміністрації  відповідно  до  цього  Регламенту  та Положення про юридичний сектор райдержадміністрації,  затвердженого  розпорядженням голови райдержадміністрації.

 

4) Завідувач юридичного сектору:

здійснює керівництво   роботою   юридичного   сектору,   несе персональну відповідальність за  виконання  покладених  на  сектор завдань;

бере участь у нарадах і засіданнях, що проводяться у райдержадміністрації;

організовує роботу  працівників   юридичного   сектору,   дає  відповідні  доручення щодо виконання покладених на сектор завдань, вносить пропозиції  стосовно  заохочення  працівників  сектору  або притягнення їх до відповідальності згідно із законодавством;

виконує інші передбачені законодавством функції.

 

 

 

 1. Консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, служби і комісії райдержадміністрації

 

1)  Для    сприяння    здійсненню    повноважень     районної держадміністрації  її  голова  утворює консультативні,  дорадчі та інші допоміжні органи (ради,  колегії,  робочі групи тощо), служби та комісії.  Завдання, функції та персональний склад таких органів визначає голова райдержадміністрації.

З  метою забезпечення участі громадян в управлінні державними справами  при   райдержадміністрації відповідно до постанови Кабінету   Міністрів  України  від             3  листопада  2010  р.  №  996 утворюється громадська рада.

Рішення зазначених органів оформляються протоколами.

 

2)  Для  узгодженого  розгляду   питань,   що   належать   до компетенції районної державної адміністрації,  обговорення найважливіших напрямів  її  діяльності  може   утворюватися   колегія   районної державної адміністрації  (далі  —  колегія)  у  складі  голови  райдержадміністрації (голова колегії),  його  заступників,  керівника апарату, а також     керівників   структурних   підрозділів  районної державної адміністрації.

До складу колегії  можуть  входити  (за  згодою)  керівники територіальних  органів  центральних  органів  виконавчої влади та посадові особи  органів  місцевого  самоврядування, представники громадських організацій, підприємств та інших організацій (за їх пропозиціями).

 

3) Порядок організації та проведення засідань колегії визначається Положенням про колегію Костянтинівської районної державної адміністрації, затвердженому розпорядженням голови райдержадміністрації.

 

 1. Підготовка і проведення нарад, семінарів, інших заходів.

 

1) Голова,  заступники голови,  керівник апарату,  керівники структурних   підрозділів   райдержадміністрації  проводять наради з метою  оперативного  розгляду  та  вирішення  питань,  що належать до їх компетенції.

План проведення наради затверджує відповідна посадова особа.

Організаційне і матеріально-технічне забезпечення нарад за участю голови райдержадміністрації (порядок денний, дата і час проведення, список запрошених осіб, список виступаючих із звітом або інформацією) покладається на відділи, сектори апарату райдержадміністрації та керівника апарату райдержадміністрації.

 

2) Дата проведення і порядок денний нарад, які проводяться заступниками голови райдержадміністрації, визначаються ними самостійно і подаються головному спеціалісту з питань організаційної роботи апарату райдержадміністрації для включення в щотижневі плани роботи райдержадміністрації.

 

3) Сільські голови, керівники відділів, секторів і управлінь райдержадміністрації, районних установ і організацій запрошуються на наради та семінари лише за погодженням з головою райдержадміністрації або першим заступником голови райдержадміністрації.

 

4)  Порядок  денний,  аналітичні  довідки  про  стан справ та обґрунтування причини внесення  питання  на  розгляд  надсилаються учасникам наради завчасно, а з додаткових (позапланових) питань — подаються у день проведення наради.

 

5)  Прийняті на нарадах рішення оформляються  протоколами  не пізніше  ніж у триденний строк.  У протоколі зазначаються прізвища та ініціали посадових осіб, які брали участь у нараді, питання, що розглядалися, і прийняті за результатами розгляду рішення.

Протокол наради підписує головуючий.

 

6)  За   результатами   розгляду   питань  на  нараді  можуть видаватися в установленому порядку розпорядження голови або  наказ керівника структурного підрозділу райдержадміністрації.

 

7) Право офіційно повідомляти засобам масової інформації про порядок  денний  і  підсумки  розгляду  питань  на   нарадах   має уповноважена головою  райдержадміністрації посадова особа.

 

 

 1. 11. Порядок внесення та розгляду проектів розпоряджень голови райдержадміністрації

 

1)  Голова  райдержадміністрації  на  виконання  актів законодавства,   доручень  Прем’єр-міністра  України,  за  власною ініціативою  видає  одноособово  в  межах   повноважень   райдержадміністрації розпорядження.

 

2) Проекти  розпоряджень  голови  райдержадміністрації (далі  —  проекти  розпоряджень)  готують  структурні   підрозділи райдержадміністрації,  її  апарату,  а  також територіальні органи центральних органів виконавчої влади згідно з вимогами Положення про розпорядження голови Костянтинівської районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації.

 

3) У разі розроблення  проекту  розпорядження, який має ознаки регуляторного акта, головний розробник проводить аналіз його регуляторного впливу відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» за Методикою проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року  № 308.

Порядок підготовки та прийняття регуляторних актів Костянтинівською райдержадміністрацією визначений розпорядженням голови райдержадміністрації.

 

4) Розпорядження голови райдержадміністрації ненормативного характеру набирають чинності з моменту їх видання, якщо самими розпорядженнями не встановлено більш пізній строк набрання чинності. Розпорядження доводяться до їх виконавців, а у разі потреби – оприлюднюються.

Розпорядження голови райдержадміністрації нормативного характеру підлягають державній реєстрації у Головному територіальному управлінні юстиції у Донецькій області згідно з Положенням про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, органів господарського управління та контролю, що стосується прав, свобод і законних інтересів громадян або мають міжвідомчий характер, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від         28 грудня 1992 р. № 731.

Розпорядження голови  районної державної адміністрації нормативного характеру   набирають   чинності   після   реєстрації   з  дня  їх оприлюднення, якщо самими актами не встановлено більш пізній строк введення  їх у дію.

 

 

 

 

 1. Публічне обговорення проекту розпорядження голови райдержадміністрації

 

1) Проект розпорядження, який стосується життєвих інтересів широких верств населення  району, прав, свобод і законних інтересів громадян, передбачає затвердження районних програм економічного, соціального, культурного розвитку, а також має важливе соціально-економічне значення для її розвитку, може бути винесений для публічного обговорення на будь-якому етапі шляхом опублікування у друкованих засобах масової інформації або доведення до відома населення в інший спосіб.

У разі  коли  проект   розпорядження   стосується   розвитку конкретної  адміністративно-територіальної  одиниці  або інтересів окремої  територіальної   громади,   такий   проект   надсилається відповідному   органу  місцевого  самоврядування  для  розгляду  і внесення пропозицій.

 

2) Рішення  про  проведення  публічного  обговорення проекту розпорядження  приймає  голова   райдержадміністрації   на підставі   пропозиції   головного   розробника   або   за  власною ініціативою.

Пропозиція щодо  проведення  публічного  обговорення  проекту розпорядження    повинна    містити   обґрунтування   необхідності обговорення  та   інформацію   про   джерела   фінансування   його проведення,  стислий зміст, мету та очікувані результати прийняття розпорядження.

Пропозиція підписується  головним  розробником  та  візується керівниками   зацікавлених   структурних  підрозділів  райдержадміністрації чи її апарату або іншими органами.

До пропозиції  додаються  проект  розпорядження,  завізований керівником органу,  що є головним розробником,  та план проведення публічного обговорення.

 

3) У плані проведення публічного обговорення зазначається:

які верстви  та  групи  населення  повинні  взяти  участь   в обговоренні;

яких результатів необхідно досягти;

які заходи передбачено здійснити в ході обговорення;

строк проведення обговорення.

Проект розпорядження,  який  має  ознаки  регуляторного акта, оприлюднюється у порядку та у спосіб,  передбаченими  статтями  9, 12,  13  і  20  Закону  України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

4) Організація     проведення     публічного     обговорення покладається на головного розробника.

Головний розробник   подає   сектору з питань внутрішньої політики апарату райдержадміністрації проект розпорядження разом з  планом  проведення публічного обговорення, обґрунтуванням необхідності його прийняття та  інформацією  про  контактні  телефони   і   адресу   головного розробника.

Публічне   громадське   обговорення   проекту   розпорядження проводиться   відповідно  до  Порядку  проведення  консультацій  з громадськістю   з   питань   формування  та  реалізації  державної політики,  затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996.

 

5) Пропозиції  та  зауваження,   що   надійшли   у   процесі публічного   обговорення   проекту   розпорядження,  розглядаються головним  розробником,  узагальнюються  та  враховуються  під  час доопрацювання проекту.

Доопрацювання проекту   розпорядження   за   результатами обговорення може бути підставою для звернення головного розробника щодо  продовження  строку  внесення  такого  проекту  до  райдержадміністрації.

 

 1. Порядок проведення проектів рішень районної ради та розпоряджень голови районної ради за питаннями, що вносяться райдержадміністрацією

 

1) Проекти рішень районної ради та розпоряджень голови районної ради за питаннями, що ініціюються райдержадміністрацією, вносяться на розгляд головою райдержадміністрації, першим заступником   голови райдержадміністрації.

 

2) До проекту додаються пояснювальна  записка, лист узгодження і супровідний лист про внесення проекту рішення до порядку денного сесії. До листа узгодження з боку райдержадміністрації включаються:

керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, які готували проект;

заступник голови райдержадміністрації, керівник апарату райдержадміністрації, який координує діяльність відповідного структурного підрозділу райдержадміністрації;

завідувач юридичного сектору райдержадміністрації;

перший заступник голови райдержадміністрації.

Проекти рішень, в яких передбачається використання бюджетних коштів, погоджується також з начальником  фінансового  управління райдержадміністрації.

 

3) У разі незгоди з проектом, зауваження та висновки до нього викладаються окремо.

 

4) Супровідний лист узгоджується керівником апарату райдержадміністрації, підписується головою райдержадміністрації або першим заступником голови райдержадміністрації.

 

5) Проект рішення районної ради з супровідним листом в строк не пізніше 25 днів до сесії подається у виконавчий апарат районної ради.

 

6) Після  реєстрації подальше проходження узгоджень проекту рішення в районній раді здійснює структурний підрозділ райдержадміністрації, який готував проект.

У разі наявності зауважень або висновку до проекту рішення з боку постійних комісій або структурних підрозділів районної ради керівник структурного підрозділу райдержадміністрації, який готував проект, інформує заступника голови райдержадміністрації, який координує діяльність відповідного підрозділу райдержадміністрації, та завідувача юридичного сектору апарату райдержадміністрації, який готує пропозиції щодо можливості розгляду питання на сесії.

Голова райдержадміністрації або перший заступник голови райдержадміністрації приймає рішення про необхідність розгляду зазначеного питання на пленарному засіданні районної ради, про що повідомляється виконавчий апарат  районної ради.

7) Підготовлений, узгоджений з боку райдержадміністрації та районної ради проект подається до відділу організаційного забезпечення діяльності районної ради, її органів та з питань комунальної власності не пізніше 10 днів до засідання постійних комісії районної ради.

 

 

 1. Взаємовідносини райдержадміністрації з іншими органами державної влади та органами місцевого самоврядування

 

1) Взаємовідносини  райдержадміністрації   з   іншими органами  державної  влади  та  органами  місцевого самоврядування здійснюються в установленому законами порядку з метою забезпечення належного   виконання   покладених  на  райдержадміністрацію завдань.

Контроль за  виконанням  органами  місцевого   самоврядування делегованих  повноважень  органів  виконавчої влади здійснюється у встановленому законодавством порядку.

 

2) Райдержадміністрація готує  та  подає  зауваження  і пропозиції   з   питань       розвитку    Костянтинівського району    до    проектів    актів законодавства, які розробляються іншими органами.

З метою   врахування  громадської  думки  щодо  проекту  акта законодавства       з  питань    розвитку    Костянтинівського району,  що  надійшов  від  інших державних органів для погодження райдержадміністрацією, може бути проведене його громадське обговорення.

 

3) Голова райдержадміністрацій погоджує рішення про визначення  пріоритетів  та  плани  роботи  територіальних органів центральних  органів  виконавчої  влади,  у тому числі структурних підрозділів  територіальних органів міністерств, інших центральних органів  виконавчої  влади, що забезпечують реалізацію повноважень інших  центральних  органів  виконавчої  влади  (крім  рішень  про визначення  пріоритетів  та  планів  роботи територіальних органів МВС, Антимонопольного комітету, Держстату, Держфінінспекції в разі їх  утворення).  У  разі  ненадання у встановлений територіальними органами  центральних  органів  виконавчої  влади строк пропозицій такі рішення та плани роботи вважаються погодженими.

 

 1. Організація забезпечення доступу до публічної інформації райдержадміністрації

 

1) Забезпечення доступу до публічної інформації райдержадміністрації, реєстрацію та опрацювання запитів на інформацію здійснює відділ з питань діловодства, контролю та роботи зі зверненнями громадян апарату райдержадміністрації (далі – відділ).

 

2) Організація забезпечення доступу до публічної інформації райдержадміністрації здійснюється відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» та розпорядження голови райдержадміністрації від 01 червня 2011 р. № 290 «Про організацію виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації».

 

3) Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

здійснює централізовану реєстрацію та облік запитів на публічну  інформацію (незалежно від форми отримання) в електронній системі обліку запитів на публічну інформацію райдержадміністрації;

забезпечує своєчасне опрацювання, надання відповідей, направлення запитів на публічну інформацію відповідному розпоряднику згідно з вимогами Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

 

забезпечує контроль щодо задоволення запитів на публічну інформацію структурними підрозділами райдержадміністрації (отриманих райдержадміністрацією та зареєстрованих відділом);

здійснює реєстрацію відповідей на запити з подальшим введенням їх до електронної системи обліку запитів на публічну інформацію райдержадміністрації;

забезпечує ведення єдиної системи обліку документів, що містять публічну інформацію, та знаходяться у володінні райдержадміністрації.

 

4) В структурних підрозділах райдержадміністрації забезпечення доступу до публічної інформації здійснює працівник, на якого покладені відповідні обов’язки.

 

5) Супроводження програмного та апаратного забезпечення електронної системи обліку запитів на публічну інформацію райдержадміністрації та системи обліку документів, що містять публічну інформацію, та знаходяться у володінні райдержадміністрації, здійснюється відділом з питань діловодства, контролю та роботи зі зверненнями громадян апарату райдержадміністрації.

 

 

 1. Робота з нагородами

 

1) Матеріали про нагородження державними нагородами, Почесними відзнаками Президента України, присвоєння звань, заохочення відзнаками облдержадміністрації працівників апарату і структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери її управління готуються сектором управління персоналом райдержадміністрації на підставі подань районних організацій, установ, органів місцевого самоврядування.

До подань додаються нагородні листи, оформлені в трудових колективах, установ та організаціях, де працюють представлені до нагород.

 

2) Нагородні матеріали по представленню до нагородження державними нагородами України попередньо розглядаються керівником апарату райдержадміністрації.

 

3) Після розгляду нагородні матеріали, а також проект подання райдержадміністрації, погоджені в установленому порядку, подаються на підпис голові райдержадміністрації і надсилаються у сектор нагород облдержадміністрації.

 

4) Нагородження відзнаками Костянтинівської районної державної адміністрації здійснюється відповідно до  Положень про Почесну грамоту та Подяку Костянтинівської районної державної адміністрації, затверджених  розпорядженням голови райдержадміністрації.

 

 1. Про надання відпусток

 

1) Щорічно, до 15 грудня, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації складають графіки відпусток працівників на наступний рік і подають їх у сектор управління персоналом райдержадміністрації для узагальнення. Зведений графік відпусток керівників структурних підрозділів райдержадміністрації затверджує голова райдержадміністрації.  Графік відпусток доводиться до відома працівників.

 

2) Розпорядження про надання відпусток керівникам  структурних підрозділів, працівникам апарату райдержадміністрації та структурних підрозділів без права юридичної особи  підписує голова райдержадміністрації.

Заяви про надання чергових відпусток керівникам структурних підрозділів та їх заступникам, працівникам апарату погоджується з першим заступником голови, заступником голови, керівником апарату райдержадміністрації і подаються на ім’я голови райдержадміністрації не пізніш як за 14 днів.

 

3) Контроль за дотриманням графіку відпусток та оформлення документів, пов’язаних з відпустками, здійснює сектор управління персоналом райдержадміністрації.

 

 1. Порядок оформлення відряджень

 

1) Відрядження працівників здійснюється відповідно до планів роботи райдержадміністрації, її структурних підрозділів, а також згідно з документами вищих органів  влади та доручень керівництва райдержадміністрації, її управлінь, відділів та інших структурних підрозділів.

Відрядження здійснюється з урахуванням асигнувань за кошторисом витрат на відрядження.

Відрядження за кордон, в тому числі за рахунок приймаючої сторони, оформляються розпорядженням голови райдержадміністрації лише за наявності письмового погодження з Міністерством  закордонних справ України.

 

2) Відрядження оформляються на підставі розпоряджень голови райдержадміністрації, наказів керівників структурних підрозділів райдержадміністрації.

 

3) Після повернення з відрядження працівники в 3-денний термін звітують перед своїми безпосередніми керівниками письмово або усно про виконання завдання.

 

4) На основі відповідних документів працівникам в установленому порядку відшкодуються витрати, пов’язані з перебуванням у відрядженні.

 

 1. Організація використання робочого часу

 

1) Початок роботи працівників апарату та окремих структурних підрозділів  райдержадміністрації (без статусу юридичної особи) о 7.30, закінчення – 16.00 (в п’ятницю – 16.00), перерва для харчування та відпочинку з 12.00 до 12.30.

 

2) Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації повинні повідомляти про свою відсутність у робочий час приймальню голови райдержадміністрації, а відповідальні працівники райдержадміністрації відлучення у службових справах попередньо погоджують зі своїми безпосередніми керівниками  з обов’язковим повідомленням про місце і термін перебування.

 

3) Залучення працівників до роботи у вихідні дні здійснюється за письмовим розпорядженням (наказом). Компенсація працівнику роботи у вихідний день здійснюється відповідно до вимог діючого законодавства.

 

4) У кожному підрозділі райдержадміністрації ведеться щоденний табельний облік робочого часу його  працівників.

 

5) Заробітна плата працівникам апарату райдержадміністрації виплачується в робочі дні двічі на місяць, а саме:

 

аванс – до 15 числа поточного місяця,

остаточний розрахунок – до 30 числа (у лютому –до  28 числа) поточного місяця.

Виплата заробітної плати здійснюється напередодні у випадку, коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем.

Заробітна плата працівникам за весь час щорічної відпустки виплачується не пізніше ніж за три дні до початку відпустки.

 

 1. Матеріально-технічне забезпечення діяльності райдержадміністрації

 

1) Матеріально-технічне забезпечення діяльності райдержадміністрації проводиться відділом фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації.

 

2) Відділ фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації здійснює заходи щодо утримання в належному стані орендовані приміщення адмінбудинку, проведення  поточного ремонту, придбання та ремонту меблів, обладнання, оргтехніки, виготовлення друкованої продукції, забезпечення працівників апарату райдержадміністрації канцелярським приладдям і папером, телефонним зв’язком тощо.

 

 • Замовлення на канцтовари подаються відділу безпосередньо керівниками структурних підрозділів апарату райдержадміністрації, а на обладнання та оргтехніку – за погодженням із керівником апарату райдержадміністрації.

 

 • Головний спеціаліст з питань організаційної роботи апарату райдержадміністрації спільно з відділом фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації забезпечує підготовку залів засідань для проведення колегій, нарад, семінарів та інших заходів.

Замовлення на проведення у залах засідань колегій, нарад та інших заходів відділами, управліннями райдержадміністрації, подаються у письмовій формі не пізніше як за дві доби до їх проведення.

 

5) Транспортне обслуговування діяльності апарату райдержадміністрації забезпечується відділом фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації.

 

6) Майно, що знаходиться у робочих кімнатах, закріплюється за працівниками, які їх займають. Вони несуть особисту відповідальність за збереження і раціональне використання майна. При звільнені з роботи здають його відділу фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації, про що роблять відповідні відмітки в обхідному листі.

Перенесення майна з однієї робочої кімнати в іншу проводиться за погодженням начальника відділу фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації.

 

 

Керівник апарату

райдержадміністрації                                                                                           Л.І. Таранік

 

 

Регламент роботи Костянтинівської районної державної адміністрації розроблений юридичним сектором апарату райдержадміністрації

 

Завідувач юридичного сектору

апарату райдержадміністрації                                                               К.І.Левковський

.