Правила внутрішнього розпорядку державних службовців

ЗАТВЕРДЖЕНО                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами                                                       Розпорядження

працівників                                                             голови райдержадміністрації

Костянтинівської                                                              11.07.2016______№ 207

райдержадміністрації

протокол від 11травня 2016 року № 1

 

ПРАВИЛА
внутрішнього трудового розпорядку працівників
Костянтинівської районної державної адміністрації

 

І. Загальні положення

 

 1. Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників Костянтинівської районної державної адміністрації (далі – Правила) розроблені відповідно до статті 43 Конституції України, Закону України „Про державну службу”, Кодексу законів про працю України та інших нормативно-правових актів.

Ці правила визначають загальні положення щодо організації внутрішнього службового розпорядку Костянтинівської районної державної адміністрації Донецької області (далі – райдержадміністрація), функціональні обов`язки працівників, режим праці, засади регулювання трудових відносин та запроваджуються з метою удосконалення організації праці, зміцнення трудової і виконавської дисципліни, забезпечення раціонального використання робочого часу, високої ефективності і якості роботи працівників, умов стимулювання, відповідальності за порушення трудової дисципліни.

 1. Службова дисципліна в райдержадміністрації ґрунтується на засадах сумлінного та професійного виконання державним службовцем своїх обов’язків, створення належних умов для ефективної роботи, їх матеріально-технічного забезпечення, заохочення за результатами роботи.
 2. Правила внутрішнього трудового розпорядку в райдержадміністрації затверджуються загальними зборами працівників райдержадміністрації за поданням голови райдержадміністрації і виборного органу первинної профспілкової організації на основі Типових правил.
 3. Правила внутрішнього службового розпорядку райдержадміністрації доводяться до відома всіх працівників під особистий підпис. Правила є обов`язковим для всіх працівників райдержадміністрації.

 

ІІ. Порядок прийняття і звільнення державних службовців та інших категорій працівників.

 

 1. Порядок прийняття на державну службу регулюється відповідно до вимог Закону України „Про державну службу”.
 2. Призначення на посади та звільнення з посад працівників райдержадміністрації здійснюється головою райдержадміністрації, керівниками самостійних структурних підрозділів райдержадміністрації.
 3. Погодження кандидатур на посади керівників структурних підрозділів здійснюється відповідно до Порядку призначення на посади та звільнення з посад керівників управлінь, відділів, інших структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 1999 року № 1374.
 4. Прийняття на роботу усіх інших категорій працівників здійснюється на загальних підставах згідно з Кодексом законів про працю України та іншими нормативно-правовими актами законодавства. Конкурсна основа при цьому не застосовується.
 5. Укладення трудового договору оформляється розпорядженням голови райдержадміністрації, наказом керівника самостійного структурного підрозділу райдержадміністрації, з якими працівник ознайомлюється під розписку.
 6. При укладанні трудового договору може застосуватися випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі, яку йому доручається виконувати. Випробування встановлюється згідно із законодавством на строк:

—     для державних службовців – до шести місяців;

—     для інших категорій спеціалістів і службовців – до трьох місяців.

 1. Громадяни України, які вперше призначаються на державну службу, публічно складають Присягу державного службовця. Державний службовець підписує текст Присяги, який зберігається в особовій справі. Про прийняття Присяги робиться запис у трудовій книжці.
 2. Припинення трудового договору може мати місце лише на підставах та у порядку, визначених законодавством.

Державні службовці та інші працівники райдержадміністрації мають  право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це керівництво письмово за два тижні. У разі, коли заява працівника про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу через причини, передбачені частиною першою статті 38 Кодексу законів про працю України, керівництво повинно розірвати трудовий договір у строк, про який просить працівник.

За домовленністю між працівником і керівництвом райдержадміністрації трудовий договір може бути розірваний і до закінчення строку попередження про звільнення.

Розірвання трудового договору за ініціативою райдержадміністрації не допускається без попередньої згоди профспілкового комітету, за виключенням випадків, передбачених законодавством України.

 

ІІІ. Загальні правила етичної поведінки в райдержадміністрації

 

 1. Державні службовці повинні дотримуватись вимог етичної поведінки.
 2. Державні службовці у своїй роботі повинні дотримуватись принципів професійності, принциповості та доброзичливості, дбати про свою професійну честь і гідність.
 3. Державні службовці повинні уникати нецензурної лексики, не допускати підвищеної інтонації під час спілкування. Неприпустимими є прояви зверхності, зневажливого ставлення до колег та громадян.
 4. Державні службовці під час виконання своїх посадових обов’язків повинні дотримуватися взаємоповаги, ділового стилю спілкування, виявляти принциповість і витримку.

 

 

ІV. Робочий час і час відпочинку працівників райдержадміністрації

 

 1. Тривалість робочого часу працівників райдержадміністрації становить 40 годин на тиждень.
 2. У райдержадміністрації встановлюється п’ятиденний робочий тиждень; вихідні дні — субота і неділя.

На період проведення АТО в Донецькій області час початку роботи державних службовців райдержадміністрації починається з 7.30 години ранку та закінчується о 16 годині дня, перерва для відпочинку і харчування становить 30 хвилин, а саме з 12.00 до 12.30 години дня.

 1. Початок та кінець робочого часу, перерва, що надається для відпочинку і харчування, встановлюються для державного службовця з урахуванням режиму роботи райдержадміністрації.

Тривалість перерви для відпочинку і харчування становить 30 хвилин. Перерва не включається в робочий час, і державний службовець може використовувати її на свій розсуд. На цей час він може відлучатися з місця роботи.

 1. Напередодні святкових та неробочих днів тривалість робочого дня скорочується на одну годину. Згідно зі статті 67 Кодексу законів про працю України у випадку коли святковий або неробочий день збігається з вихідним днем, вихідний день переноситься на наступний після святкового або неробочого.
 2. Працівникам райдержадміністрації забороняється в робочий час відволікати державного службовця від його безпосередньої роботи для виконання ним громадських доручень, скликання зборів, засідань та нарад з громадських питань тощо та виконання іншої, не передбаченої службовими обов’язками, роботи.
 3. Облік робочого часу в райдержадміністрації здійснюється в табелі робочого часу.
 4. Вихід державного службовця за межі адміністративної будівлі у робочий час зі службових питань відбувається з відома його безпосереднього керівника.
 5. Відсутність державного службовця на робочому місці більше 3 годин підряд протягом робочого дня без поважної причини є підставою для притягнення державного службовця до дисциплінарної відповідальності, передбаченої Законом України «Про державну службу» та статтею 147 КЗпП України.
 6. Направлення у відрядження працівників райдержадміністрації здійснюється на підставі офіційних листів, телефонограм,  телеграм,  інших  документів з дозволу

голови райдержадміністрації, заступників голови адміністрації або безпосереднього керівника.

 1. Порядок повідомлення працівником про свою відсутність

 

 1. Працівник повідомляє свого безпосереднього керівника про свою відсутність на роботі у письмовій формі, засобами електронного чи телефонного зв’язку або іншим доступним способом.
 2. У разі недотримання працівником вимог пункту 1 цього розділу складається акт про відсутність працівника на робочому місці.
 3. У разі ненадання працівником доказів поважності причини своєї відсутності на роботі він повинен подати письмові пояснення на ім’я голови райдержадміністрації щодо причин своєї відсутності.

 

VІ. Перебування державного службовця в райдержадміністрації у вихідні, святкові, неробочі дні та після закінчення робочого часу

 

 1. Для виконання невідкладних завдань державний службовець може залучатись до роботи понад установлену тривалість робочого дня за розпорядженням голови райдержадміністрації, про що повідомляється виборний орган первинної профспілкової організації, в тому числі у вихідні, святкові, неробочі дні з компенсацією за роботу відповідно до законодавства.

Тривалість роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час для кожного державного службовця не повинна перевищувати чотири години протягом двох днів поспіль і 120 годин на рік.

 1. Голова райдержадміністрації за потреби може залучати державних службовців райдержадміністрації до чергування у вихідні, святкові і неробочі дні.

Чергування державного службовця у вихідні, святкові і неробочі дні здійснюється згідно з графіком, який розробляється сектором управління персоналом апарату райдержадміністрації і затверджується головою райдержадміністрації за погодженням профспілкового комітету працівників райдержадміністрації.

З графіком чергування державні службовці ознайомлюються особисто.

 1. У графіку чергування зазначаються: завдання, яке потребує виконання, відповідальний державний службовець, його посада, місце, дата, та час чергування.
 2. У разі залучення до чергування у вихідні, святкові і неробочі дні державного службовця, якого не включено до графіка, наступного робочого дня після чергування відповідна інформація подається сектором управління персоналом голові райдержадміністрації для внесення в установленому порядку відповідних змін до такого графіка.
 3. У разі залучення державного службовця до роботи понад установлену тривалість робочого дня в райдержадміністрації запроваджується підсумований облік робочого часу з тим, щоб тривалість робочого часу за обліковий період не перевищувала норми тривалості робочого часу.

За роботу в зазначені дні (час) державним службовцям надаються протягом місяця відповідні дні відпочинку за заявами державних службовців.

 1. Забороняється залучати до роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років.  Жінки, які  мають  дітей  віком  від  3 до 14 років або

дитину-інваліда, можуть залучатися до надурочних робіт лише за їхньою згодою. Залучення інвалідів до надурочних робіт можливе лише за їхньою згодою і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям.

 

 

VІІ. Порядок доведення до відома державного службовця та інших категорій працівників нормативно-правових актів, наказів, доручень та розпоряджень зі службових питань

 

 1. Нормативно-правові акти, накази, доручення, розпорядження зі службових питань доводяться до відома державних службовців та інших категорій працівників.

шляхом ознайомлення у паперовій або електронній формі з підтвердженням такого ознайомлення.

Підтвердженням може слугувати підпис державного службовця та інших категорій працівників  (у тому числі як відповідального виконавця) на документі, у картках реєстрації документів.

 1. Нормативно-правові акти, які підлягають офіційному оприлюдненню, доводяться до відома державного службовця шляхом їх оприлюднення шляхом розміщення на сторінці Костянтинівської райдержадміністрації офіційного веб-сайту Донецької облдержадміністрації.

 

VІІІ. Дотримання загальних інструкцій з охорони праці та протипожежної безпеки

 

 1. Голова райдержадміністрації зобов’язаний забезпечити безпечні умови праці, належний стан засобів протипожежної безпеки, санітарії і гігієни праці.

Інструктування з охорони праці та протипожежної безпеки має здійснювати особа, на яку головою райдержадміністрації покладені відповідні функції.

 1. Державний службовець та працівники повинні дотримуватись правил техніки безпеки, виробничої санітарії і гігієни праці, протипожежної безпеки.
 2. Умови праці на робочому місці, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються державним службовцем та працівником, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.
 3. За стан пожежної безпеки та дотримання інструкцій з охорони праці в райдержадміністрації відповідає голова райдержадміністрації та визначена ним відповідальна особа, на яку покладено такий обов’язок.

 

 

ІХ. Порядок прийняття та передачі діловодства (справ) і майна державним службовцем

 

 1. Державний службовець зобов’язаний до звільнення з посади чи переведення на іншу посаду передати справи і довірене у зв’язку з виконанням посадових обов’язків майно уповноваженій головою райдержадміністрації посадовій особі. Уповноважена особа зобов’язана прийняти справи і майно.

 

 1. Факт передачі справ і майна засвідчується актом, який складається у двох примірниках і підписується уповноваженою особою, керівником служби управління персоналом цього органу та державним службовцем, який звільняється.

Один примірник акта видається державному службовцю, який звільняється чи переводиться на іншу посаду, інший примірник долучається до особової справи цього державного службовця.

 

Х. Прикінцеві положення

 

 1. Недотримання вимог правил внутрішнього службового розпорядку є підставою для притягнення державного службовця чи працівника до відповідальності у порядку, передбаченому чинним законодавством.
 2. Питання, пов’язані із застосуванням правил внутрішнього службового розпорядку, вирішуються головою райдержадміністрації, а у випадках, передбачених чинним законодавством, — спільно або за згодою з виборним органом первинної профспілкової організації.

 

 

 

Керівник апарату райдержадміністрації                                                       Л.І.Таранік

 

Правила внутрішнього трудового розпорядку працівників
Костянтинівської районної державної адміністрації розроблено юридичним сектором апарату райдержадміністрації

 

Завідувач юридичного сектору

апарату райдержадміністрації                                                        К.І.Левковський